This website has been translated with Deepl - the world's most accurate translator

Allmänna bestämmelser och villkor

Artikel 1 - Definitioner

1. Allmänna villkor: Dessa Allmänna Villkor.

2. I dessa Allmänna Villkor betyder förkortningen ROLAND: ROLAND INTERNATIONAL POLSKA Sp. z o.o. med huvudkontor i Konin, på Nadbrzeżna 1, 62-500 Konin, med en post i företagsregistret som förs i den ekonomiska avdelningen IX i Poznań Nowe Miasto i Wilda District Court, i Poznań, under nummer KRS: 0000406337, NIP 6652988271, REGON: 30201339700000, en medlem av THE CARGO CONTROL COMPANY GROUP.

3. Kunden: ROLAND:s motpart.

4. Kundspecifik Produkt:

Produkter som inte ingår i standardutbudet från ROLAND, eller Produkter från standardutbudet med avvikande mått.

5. Avtal: Det/de underliggande Avtalet/avtalen mellan Parterna, samtliga relaterade avtal mellan Parterna samt eventuella ändringar och tillägg till dessa.

6. Parterna: ROLAND och Kunden tillsammans.

7. I skriftlig form: på papper, via e-post eller fax, eller på annat elektroniskt sätt.

8. Produkter: alla varor, artiklar, föremål och delar som (skall) levereras av ROLAND till Kunden i samband med genomförandet av ett Avtal, samt alla relaterade tjänster som (skall) levereras av ROLAND.

9. Erbjudande: så många gånger som erbjudande nämns i Avtalet, ska det inte förstås som ett erbjudande i den mening som avses i artikel 66 i civillagen.

10. Alla definitioner ska ha samma innebörd i singular och plural, om inte annat uttryckligen anges.

Artikel 2 - Tillämplighet av de allmänna villkoren

1. Dessa allmänna villkor ska tillämpas på alla förslag, erbjudanden, arbeten, beställningar, avtal och leveranser av produkter av eller på uppdrag av ROLAND.

2. Avvikelser från dessa Allmänna Villkor ska endast vara möjliga om Parterna uttryckligen och skriftligen har kommit överens om detta.

3. Parterna ska uttryckligen utesluta tillämpning av kompletterande och/eller avvikande allmänna villkor från Kunden eller tredje part.

Artikel 3 - Förslag och offerter

1. Förslag och offerter från ROLAND ska vara icke-bindande om inte parterna uttryckligen och skriftligen har kommit överens om annat.

2. Ett förslag eller en offert ska gälla i högst 30 (trettio) dagar, såvida inte en annan tidsfrist för accept anges i förslaget eller offerten.

3. Om förslaget eller erbjudandet inte accepteras inom den angivna tidsfristen, blir det automatiskt ogiltigt.

4. Förslag och erbjudanden ska inte gälla för upprepade beställningar eller framtida beställningar om inte annat uttryckligen överenskommits skriftligen mellan parterna.

Artikel 4 - Godkännande

1. När ett förslag eller erbjudande har accepterats förbehåller sig ROLAND rätten att återkalla erbjudandet utan att ange något skäl inom 3 (tre) dagar från mottagandet av accept.

I detta fall skall Parterna upprätta nya principer för samarbetet och Kunden skall inte ha rätt att rikta något krav mot ROLAND med anledning av detta.

2. En muntlig accept från Kunden skall endast vara bindande för ROLAND efter skriftlig bekräftelse från Kunden.

Artikel 5 - Priser

1. Alla ROLANDs priser ska uttryckas i den valuta som överenskommits med Kunden, beräknas fritt fabrik (EXW) och ska inte inkludera moms eller andra kostnader såsom administrationskostnader

administrationskostnader, (import)avgifter, resor, frakt, försäkring eller transportkostnader, såvida inte Parterna uttryckligen skriftligen har kommit överens om annat.

2. ROLAND ansvarar inte för uppenbara skrivfel i broschyrer och andra dokument som innehåller Priser, om dessa beror på felaktig programvara, typografiska fel eller tryckfel.

tryckfel. I förhållandet mellan Parterna skall endast de Priser som överenskommits och bekräftats i det slutliga avtalet anses bindande.

3. ROLAND har alltid rätt att justera de priser för sina Produkter som publiceras på dess hemsida eller på annan plats.

Artikel 6 - Betalning

1. Fakturor ska betalas inom 30 (trettio) dagar från fakturadatum, om inte annat uttryckligen överenskommits skriftligen mellan Parterna.

2. Kunden ska betala utan att åberopa något innehållande eller kvittning av betalning genom att överföra det belopp som ska betalas till det kontonummer som tillhandahålls av ROLAND.

3. Kunden avstår från rätten att kvitta en betalning till ROLAND mot någon skuld som ROLAND har till Kunden.

4. Om Kunden inte betalar inom den tid som anges på fakturan, har ROLAND rätt att debitera dröjsmålsränta på kommersiella transaktioner från förfallodagen för fordran till betalningsdagen.

5. Om Kunden hamnar i dröjsmål är denne även skyldig ROLAND för utomrättsliga inkassokostnader plus eventuell ersättning.

6. Indrivningskostnader kommer att beräknas på grundval av den polska lagen om motverkande av orimliga förseningar i kommersiella transaktioner.

7. Om kunden inte betalar i tid får ROLAND skjuta upp sina åtaganden tills kunden har fullgjort sin betalningsskyldighet.

8. Bestämmelserna i punkt 7 ska också tillämpas på skulder som härrör från andra avtal som ingåtts med kunden.

9. I händelse av likvidation, konkurs, utmätning eller betalningsinställelse från Kundens sida förfaller ROLAND:s samtliga fordringar på Kunden till omedelbar betalning.

Artikel 7 - Rätt att göra anspråk

1. Så snart Kunden kommit i dröjsmål med betalning av minst en förfallen fordran, äger ROLAND rätt att åberopa sin rätt till reklamation avseende de till Kunden levererade Produkter för vilka betalning ej erlagts.

2. ROLAND kan åberopa rätten till krav genom att skicka ett skriftligt meddelande tillsammans med en sammanfattning av alla Produkter som ROLAND:s krav avser.

3. Omedelbart efter mottagande av meddelande om åberopad reklamationsrätt är Kunden skyldig att till ROLAND återsända de Produkter som anges i meddelandet.

4. Kostnaderna för att återfå eller returnera Produkterna skall bäras av Kunden.

Artikel 8 - Rätt att avbryta fullgörandet

1. Kunden skall avstå från rätten att avbryta fullgörandet av någon skyldighet enligt Avtalet.

Artikel 9 - Leverans

1. Alla Produkter som skall levereras förblir ROLANDs exklusiva egendom tills Kunden har fullgjort alla sina skulder och betalningsskyldigheter gentemot ROLAND, inklusive krav från ROLAND som kan uppstå i samband med Kundens underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter.

2. Fram till dess kan ROLAND åberopa äganderättsförbehåll och kräva återlämnande av Produkterna.

3. Innan äganderätten övergått till Kunden får Kunden inte sälja, avyttra, pantsätta eller belasta Produkterna med någon annan rättighet.

4. För det fall tredje man kommer i besittning av Produkter som levererats under äganderättsförbehåll, eller önskar etablera eller utöva någon rättighet därtill, är Kunden skyldig att omedelbart informera ROLAND.

5. Kunden är skyldig att förvara de Produkter som levererats under äganderättsförbehåll med tillbörlig omsorg och på ett sådant sätt att de tydligt kan identifieras som ROLANDs egendom. Kunden skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda ROLANDs äganderätt.

6. Om ROLAND åberopar sin äganderätt skall Avtalet anses uppsagt och ROLAND skall ha rätt att kräva skadestånd, utebliven vinst och ränta.

Artikel 10 - Leverans

1. Leveranser skall ske på EXW-basis, om inte annat uttryckligen skriftligen överenskommits mellan Parterna.

2. Om omständigheterna så kräver ska ROLAND ha rätt att göra delleveranser av Produkterna.

3. ROLAND har rätt att hålla inne leveranser varje gång Kunden är försenad med betalning.

4. Kunden skall tillse att beställda Produkter erhålls i rätt tid.

5. I händelse av skada under transport är kunden skyldig att omedelbart informera transportföretaget och ROLAND och markera detta på leveransdokumentet.

6. I det fall som avses i punkt 4 ovan skall transportkostnader och kostnader för eventuell omleverans av Produkterna till Kundens lokaler bäras av Kunden, om inte annat skriftligen överenskommits mellan Parterna.

11 - Leverans och tidsfrist

1. De av ROLAND angivna leveranstiderna är vägledande och ger, om de överskrids, inte Kunden rätt att säga upp Avtalet, kräva ersättning eller någon annan rättighet, såvida inte Parterna uttryckligen skriftligen har kommit överens om annat.

2. Leveranstiden börjar löpa efter det att en skriftlig bekräftelse av förslaget har lämnats av ROLAND, vilken Kunden har undertecknat som accepterad.

3. Underlåtenhet att uppfylla leveransfristen ger inte Kunden rätt till ersättning eller uppsägning av Avtalet.

Artikel 13 - Klagomål

1. Kunden ska omedelbart inspektera varje Produkt som levererats av ROLAND för eventuella defekter.

2. Om en levererad Produkt inte rimligen uppfyller Kundens förväntningar enligt villkoren i detta Avtal, kan Kunden meddela ROLAND detta inom 8 (åtta) dagar från det att felet i Produkten upptäcktes.

3. Vid reklamation skall kunden lämna en detaljerad beskrivning av felet, inklusive eventuella fotografiska bilder, så att ROLAND kan svara på lämpligt sätt.

Artikel 14 - Garanti

1. ROLAND lämnar inga andra garantier än de som uttryckligen anges i detta Avtal eller i dessa Allmänna villkor. I synnerhet lämnar ROLAND ingen garanti för Produkter som skräddarsytts efter individuella kundkrav.

2. Med förbehåll för bestämmelserna nedan garanterar ROLAND Kunden högsta kvalitet på sina Produkter. Kunden måste rapportera eventuella fel i Produkterna inom åtta (8) timmar efter användning och samtidigt visa att de fel som uppstår under perioden är resultatet av en Produkt som har utformats dåligt av ROLAND eller som en följd av dålig tillverkning eller av dåliga material som levererats av ROLAND. Om klagomålet visar sig vara berättigat, kommer de defekta delarna att bytas ut kostnadsfritt av ROLAND. Underlåtenhet att iaktta ovan nämnda tidsfrister leder till att eventuella anspråk mot ROLAND på grund av fel förfaller.

3. Baserat på Kundens klagomål kommer ROLAND att bedöma om Produkten är defekt i enlighet med innebörden i punkt 2 ovan.

4. Om ROLAND på grundval av en detaljerad beskrivning av felet i Produkten, inklusive fotografiskt material, finner att det finns grund för att reklamationen skall godkännas, skall ROLAND skriftligen informera Kunden om att den defekta Produkten måste returneras för att garantianspråket skall kunna tillgodoses.

5. Kunden är fullt ansvarig för korrekt returnering av Produkten, i synnerhet genom att tillhandahålla lämplig förpackning. ROLAND kommer inte att ersätta några kostnader som uppstår vid retur av en Produkt: dessa kostnader bärs helt av Kunden.

6. ROLAND förbehåller sig rätten att inspektera en returnerad Produkt vid mottagandet för att verifiera att de defekter som tidigare rapporterats skriftligen är äkta. Om inte annat överenskommits mellan parterna kommer ROLAND inte att reparera produkten under garantin om det vid en sådan inspektion upptäcks skador som inte rapporterats av kunden och som uppkommit under returen av produkten. I detta fall ska kunden bära kostnaderna för ytterligare reparationer som inte täcks av garantin.

7. ROLAND tar inget ansvar och lämnar ingen garanti för defekter som uppstår till följd av normalt slitage, felaktig förvaring eller användning av föremål, och/eller användning som inte är förenlig med ROLAND:s drifts- och underhållsinstruktioner. Detsamma gäller defekter som beror på felaktig design, konstruktion eller material som har beskrivits i förväg eller tillhandahållits av kunden, på åtgärder från kundens sida eller på kundens begäran, eller som beror på att underhållsinstruktionerna inte har följts, samt missfärgning som inte påverkar den möjliga användningen.

8. Om ROLAND ersätter artiklar eller delar med nya komponenter för att uppfylla sina garantiåtaganden, förblir de ersatta artiklarna eller delarna ROLAND:s egendom.

9. Varje underlåtenhet från Kundens sida att uppfylla någon skyldighet som åligger denne enligt ett Avtal som ingåtts med ROLAND, eller att uppfylla någon skyldighet som är försenad eller felaktig, skall uteslutas från ROLAND:s garantiåtaganden. Om Kunden utan ROLANDs skriftliga godkännande demonterar, reparerar eller utför något annat arbete på varan, eller låter annan göra detsamma, upphör varje garantianspråk att gälla.

10. Rättsliga åtgärder relaterade till en garanti måste inledas inom 1 (ett) år från det att anspråket framställdes, inom den tidsgräns som anges i punkt 2 ovan, vid äventyr av ogiltigförklaring. Bestämmelserna i garantin ska inte vara tillämpliga mellan entreprenörerna.

Artikel 15 - Meddelande om dröjsmål

1. Kunden är skyldig att skriftligen meddela ROLAND om eventuell försening av betalning och orsaken till sådan försening.

2. Kunden ansvarar för att ROLAND (i god tid) får kännedom om dröjsmålet.

Artikel 15 - Immateriella rättigheter

1. Alla immateriella rättigheter avseende de sålda Produkterna innehas av ROLAND.

2. Kunden skall fullt ut och ovillkorligen iaktta de immateriella rättigheter som hänför sig till de levererade Produkterna.

3. I händelse av att Kunden gör intrång i ROLANDs immateriella rättigheter är Kunden ansvarig för all skada (inklusive följdskador) som ROLAND åsamkas nu eller i framtiden.

Artikel 17 - Ansvar

1. ROLAND skall vara ansvarigt gentemot Kunden eller tredje man för skador som uppkommer enbart till följd av ROLAND:s uppsåtliga handlingar eller vårdslöshet.

2. Kunden ska hålla ROLAND skadeslöst från allt ansvar och ersätta alla skador och kostnader för tredje man som har lidit skada till följd av eller på grund av Produkterna eller det sätt på vilket Avtalet fullgörs, om inte ROLAND är ansvarigt för sådan skada enligt Avtalet, dessa Allmänna villkor eller någon tillämplig lagbestämmelse. Kunden ska även hålla ROLAND skadeslöst för alla kostnader och skador som ROLAND kan åsamkas i samband med krav från tredje man och för vilka ROLAND:s ansvar gentemot Kunden är uteslutet enligt dessa Allmänna Villkor eller enligt Avtalet.

3. ROLAND är inte ansvarigt för olyckor eller skador som orsakats av de av ROLAND levererade Produkterna som har missbrukats eller använts felaktigt, eller använts i strid med bruksanvisningen.

4. Kunden är under alla omständigheter ansvarig för riktigheten och fullständigheten av de uppgifter och dokument som denne tillhandahåller. ROLAND ska inte hållas ansvarigt för skador som orsakats (även delvis) av felaktiga och/eller ofullständiga uppgifter och dokument som tillhandahållits av kunden, eller som ett resultat av att instruktioner från kunden har följts. Kunden ska hålla ROLAND skadeslöst från alla anspråk i detta avseende.

5. Kunden ska hålla ROLAND skadeslöst från alla anspråk som härrör från produktansvarslagstiftning, eller ansvar som härrör från liknande utländsk lagstiftning, oavsett om dessa baseras på EG:s produktansvarsdirektiv för defekta varor eller inte, såvida inte tvingande lagbestämmelser anger annat.

6. Om ROLAND, på grundval av en lagstadgad skyldighet som också inkluderar en skyldighet som följer av europeisk lagstiftning och förordningar, är skyldig att ta bort levererade Produkter från marknaden, är Kunden skyldig att samarbeta fullt ut utan att vara berättigad till något krav på ersättning. I detta fall ska Avtalet anses vara uppsagt.

7. ROLAND är ansvarigt för skada som åsamkats Kunden, vid varje tillfälle upp till värdet av fakturan för den lagda ordern, till följd av vilken skadan åsamkats Kunden, men inte mer än det belopp för ansvarsförsäkring som betalats till ROLAND på detta konto. ROLAND ska inte vara ansvarigt för indirekt skada, inklusive men inte begränsat till följdskador, förlorad vinst, förlorad försäljning, förlorade besparingar, förlorat rykte eller skada som orsakats tredje part.

8. I avsaknad av betalning (i sin helhet) av ett försäkringsbolag av fordringsbeloppet, kommer ansvaret att begränsas (delvis) till det fakturabelopp som ansvaret hänför sig till.

9. Alla illustrationer, foton, färger, ritningar och beskrivningar på webbplatsen eller i en katalog är endast vägledande och ska inte utgöra skäl för ersättning och/eller uppsägning (helt eller delvis) av Avtalet och/eller upphävande av någon förpliktelse.

10. Kundens eventuella rätt till ersättning från ROLAND ska under alla omständigheter upphöra 6 (sex) månader från dagen för den händelse eller orsak som direkt eller indirekt gav upphov till ansvaret.

Artikel 18 - Uppsägning

1. ROLAND skall ha rätt att säga upp Avtalet med Kunden utan föregående rättslig prövning, utan någon skyldighet att betala ersättning och utan att det påverkar eventuella ytterligare rättigheter som ROLAND kan ha rätt till, om Kunden underlåter att helt eller i tid fullgöra sina väsentliga skyldigheter enligt Avtalet, eller om ROLAND får kännedom om omständigheter som ger skälig anledning till oro för att Kunden inte kommer att kunna fullgöra sina skyldigheter på ett korrekt sätt.

2. Alla de grunder för uppsägning av Avtalet som anges i dessa Allmänna Villkor ska gälla fullt ut, med undantag för vad som anges i punkt 1.

3. I händelse av att ROLAND säger upp Avtalet skall alla fordringar som tillkommer ROLAND gentemot Kunden omedelbart förfalla till betalning.

Artikel 19 - Force majeure

1. ROLAND kan befrias från ansvar för underlåtenhet att fullgöra någon av sina skyldigheter om sådan underlåtenhet beror på ett hinder utanför dess kontroll, vars uppkomst, undvikande eller konsekvenser inte kunde ha förutsetts vid tidpunkten för avtalets ingående (force majeure).

2. Med force majeure enligt punkt 1 avses bland annat förlust av data till följd av datorfel, virusinfektion eller dataintrång från tredje part, maskinhaveri och andra katastrofer som hindrar eller begränsar ROLAND:s affärsverksamhet, fel på internetanslutning och strömförsörjning, väderförhållanden, pandemier, stöld, brand, översvämning, jordskred, terroristattacker, restriktioner från externa parter, sjukdom hos de fysiska personer som genomför Avtalet för ROLAND:s räkning, transportrestriktioner (inklusive nedstängning orsakad av hot om epidemi), strejk, upplopp, krig eller hot om krig, förlust av eller skada på Produkter under deras transport, utebliven eller försenad leverans av Produkter till ROLAND från dess leverantörer, export- och importförbud, bränder, störningar och olyckor i ROLAND:s eller dess leverantörers verksamhet, bränning av transportfordon tillhörande ROLAND, dess leverantör(er) eller ett transportföretag som har anlitats, förekomsten av störningar inom detta område, inblandning i relaterade olyckor och åtgärder som införts av någon inhemsk, utländsk eller internationell regering.

3. I händelse av att ROLAND genom force majeure förhindras att helt eller delvis uppfylla en eller flera av de skyldigheter som följer av Avtalet, skall ROLAND ha rätt att skjuta upp sina skyldigheter utan rättsligt ingripande.

4. Om force majeure varar i minst 30 (trettio) kalenderdagar får båda parter skriftligen säga upp Avtalet, helt eller delvis.

5. För det fall ROLAND vid force majeures inträde delvis har fullgjort sina åtaganden gentemot Kunden enligt Avtalet, eller har levererat en del av Produkterna, äger ROLAND rätt att fakturera dessa poster separat. Kunden är då skyldig att reglera respektive faktura med ROLAND.

6. I en force majeure-situation är ROLAND inte skyldigt Kunden någon ersättning/betalning, även om ROLAND erhåller någon fördel till följd av force majeure.

7. ROLAND ska inte vara ansvarigt för att Avtalet inte fullgörs eller fullgörs i rätt tid på grund av Coronaviruset eller dess följder.

Artikel 20 - Ändringar av Avtalet

1. Om det efter ingåendet av avtalet blir nödvändigt att ändra eller komplettera dess innehåll för att genomföra det, ska parterna ändra det i enlighet med detta och i rätt tid genom ömsesidigt samråd.

Artikel 21 - Ändring av de allmänna villkoren

1. ROLAND har rätt att ändra eller komplettera dessa Allmänna Villkor.

2. Den aktuella versionen kommer alltid att vara den senaste versionen som var i kraft vid den tidpunkt då det relevanta Avtalet upprättades.

Artikel 22 - Överföring av rättigheter

1. Kundens rättigheter till följd av ett Avtal mellan Parterna får inte överlåtas till tredje man utan ROLAND:s föregående skriftliga medgivande.

Artikel 23 - Konsekvenser av ogiltighet

1. Om en eller flera av bestämmelserna i dessa Allmänna Villkor skulle befinnas vara ogiltiga eller verkningslösa, ska övriga bestämmelser i dessa Allmänna Villkor fortsätta att gälla fullt ut.

2. Ogiltiga eller ineffektiva bestämmelser i dessa Allmänna Villkor kommer att ersättas av en giltig bestämmelse, som så långt som möjligt bevarar målet och syftet med den ogiltiga och ineffektiva bestämmelsen.

Artikel 24 - Personuppgifter

1. Parterna ska uppfylla alla relevanta skyldigheter enligt tillämpliga lagar och förordningar inom området för skydd av personuppgifter, särskilt från den allmänna dataskyddsförordningen och de relevanta nationella lagarna som genomför denna förordning i Europeiska unionens medlemsstater som gäller i förhållande till avtalet.

2. I den utsträckning som ROLAND kommer att behandla personuppgifter som erhållits från eller på uppdrag av kunden enligt avtalet som en "processor" i den mening som avses i artikel 4(8) i den allmänna dataskyddsförordningen för kunden som en "administratör" i den mening som avses i artikel 4(7) i den allmänna dataskyddsförordningen, ska parterna ingå ett avtal om behandling av personuppgifter på grundval av ett avtal som föreslås av ROLAND för att överlåta behandlingen av sådana personuppgifter

3. Om ROLAND agerar som personuppgiftsbiträde för Kundens personuppgifter ska ROLAND vara ansvarigt för skada endast om det inte har agerat i enlighet med tillämpliga lagar och bestämmelser om skydd av personuppgifter, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen och relevanta nationella regler som genomför den förordningen i Europeiska unionens medlemsstater, eller om det har agerat utanför eller i strid med Kundens rättsliga instruktioner. Om ROLAND agerar som personuppgiftsbiträde för Kundens personuppgifter är ROLAND inte ansvarigt om de omständigheter som orsakar skadan inte kan hänföras till ROLAND eller till tredje part, eller om det annars har avtalats att ROLAND och den berörda tredje parten inte är ansvariga.

4. Ansvarsbegränsningen i artikel 17 i dessa allmänna villkor ska också gälla för ROLAND:s eventuella ansvar i samband med behandling av personuppgifter.

5. Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 3 och 4 ska Kunden ersätta och hålla ROLAND skadeslöst avseende alla krav, skulder, kostnader (inklusive bland annat domstolskostnader), skador och förluster som uppstår till följd av Kundens brott mot skyldigheterna enligt denna artikel.

6. Utöver de föregående punkterna kommer ROLAND att upprätthålla ett register över kundens personuppgifter i enlighet med sekretesspolicyn.

Artikel 25 - Tillämplig lag och behörig domstol

1. Det rättsliga förhållandet mellan Kunden och ROLAND regleras uteslutande av Polens lagar.

2. Tvister mellan ROLAND och Kunden ska avgöras av den domstol som har jurisdiktion över ROLAND:s säte.