This website has been translated with Deepl - the world's most accurate translator

Algemene Voorwaarden – The Cargo Control Company

 

Artikel 1 – Definities 
1. Algemene Voorwaarden: Onderhavige algemene voorwaarden.
2. Met CCC wordt in deze Algemene Voorwaarden bedoeld:
- The Cargo Control Company B.V., KVK: 61296201;
- Loadlok Logistic Services B.V., KVK: 23079811;
- Roland - Loadlok Nederland B.V., KVK: 20057898
3. Klant: De wederpartij van CCC.
4. Klant-specifiek Product: Producten die niet behoren tot het standaard aanbod van CCC, dan wel Producten uit het standaard aanbod met afwijkende afmetingen.
5. Overeenkomst: De onderliggende overeenkomst(en) tussen Partijen, alle daaraan verwante overeenkomsten tussen Partijen als ook alle wijzigingen en aanvullingen daarop.
6. Partijen: CCC en de Klant samen.
7. Schriftelijk: op schrift, per e-mail, per fax of langs een andere elektronische weg.
8. Producten: alle bij uitvoering van een Overeenkomst door CCC aan de Klant geleverde of te leveren goederen, artikelen, zaken en onderdelen als ook alle door CCC aanverwante geleverde of te leveren diensten.
9. Alle definities hebben dezelfde betekenis in enkelvoud en meervoud, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Artikel 2 - Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, Overeenkomsten en leveringen van Producten door of namens CCC.
2. Afwijken van deze Algemene Voorwaarden kan alleen indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen door Partijen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de Klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 - Aanbiedingen en offertes 
1. Aanbiedingen en offertes van CCC zijn vrijblijvend, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn voor aanvaarding in het aanbod of de offerte staat vermeld.
3. Wordt het aanbod of de offerte niet binnen de gestelde termijn aanvaard, dan vervalt deze automatisch.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen of toekomstige orders, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 4 - Aanvaarding 
1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt CCC zich het recht voor de offerte of het aanbod binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
2. Mondelinge aanvaarding van de Klant verbindt CCC slechts, nadat de Klant deze schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 5 - Prijzen 
1. Alle prijzen die CCC hanteert zijn in euro’s, zijn Ex Works (EXW), exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, (import)heffingen en reis-,
verzend-, verzekerings- of transportkosten, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Alle prijzen die CCC hanteert zijn onder voorbehoud van programmeer-, druk-, zet- en typefouten. Voor gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aan-vaard.
3. Alle prijzen die CCC hanteert voor haar Producten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan CCC te allen tijde wijzigen.

Artikel 6 - Betaling 
1. Facturen moeten binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De Klant voldoet betaling zonder enig beroep op opschorting of verrekening, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door CCC opgegeven rekeningnummer.
3. De Klant doet afstand van zijn recht om een betaling aan CCC te verrekenen met een vordering op CCC.
4. Betaalt de Klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is CCC gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente geldt.
5. Wanneer de Klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan CCC.
6. De incassokosten worden berekend aan de hand van het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’
7. Wanneer de Klant niet tijdig betaalt, mag CCC haar verplichtingen opschorten totdat de Klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
8. Hetgeen bepaald in lid 7 geldt ook voor verplichtingen uit hoofde van andere overeenkomsten met de Klant.
9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn alle vorderingen CCC op de Klant terstond opeisbaar.

Artikel 7 - Recht van reclame 
1. Op het moment dat de Klant in verzuim is, is CCC gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Klant geleverde Producten.
2. CCC roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke mededeling.
3. Op het moment dat de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de Klant de Producten waar dit betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan CCC.
4. De kosten van het terughalen of -brengen van de Producten komen voor rekening van de Klant.

Artikel 8 – Opschortingsrecht 
1. De Klant doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit ener Overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud 
1. Alle geleverde en nog te leveren Producten blijven uitsluitend eigendom van CCC, totdat de Klant volledig heeft voldaan aan al zijn vorderingen en betalingsverplichtingen ten aanzien van CCC, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
2. Tot die tijd kan CCC zich beroepen op haar eigendomsvoorbehoud en de zaken revindiceren.
3. Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de klant de Producten niet verkopen, vervreemden, verpanden of bezwaren met enig ander recht.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht CCC direct daarvan op de hoogte te stellen. 5. De Klant is verplicht de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van CCC te bewaren. De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van CCC veilig te stellen.
5. Indien CCC een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud, geldt de Overeenkomst als ontbonden en CCC het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Artikel 10 - Levering 
1. Levering geschiedt Ex Works, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. CCC heeft het recht, indien dit op grond van de omstan-igheden vereist is, een Product in gedeeltes te leveren.
3. Indien de Klant verzuimt om tijdig te betalen zal schuldeisersverzuim intreden, ingevolge waarvan CCC de levering kan opschorten.
4. De Klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde Producten tijdig kan plaatsvinden.
5. Indien er sprake is van transportschade, dan dient de Klant dat direct aan het transportbedrijf en aan CCC kenbaar te maken en dat te vermelden op het afleveringsdocument.
6. De transportkosten zijn voor rekening van de Klant, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 11 - Levertijd 
1. De door CCC opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding, schadevergoeding of enig ander recht, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan CCC door CCC schriftelijk is bevestigd aan de Klant.
3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 12 – Risico en bewaring 
1. Producten zijn vanaf het moment, dat zij bij CCC of haar leveranciers voor transport gereed zijn (Ex Works) en dit schriftelijk aan de Klant is medegedeeld, voor rekening en risico van de Klant.
2. Indien de Klant bestelde Producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.
3. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van Producten komen geheel voor rekening van de Klant.

Artikel 13 - Klachten 
1. De Klant dient een door CCC geleverd Product zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd Product niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de Overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant CCC daarvan binnen 8 (acht) dagen na constatering van de tekortkomingen op de hoogte te stellen.
3. De Klant geeft bij het indienen van de klacht een gedetailleerde omschrijving, inclusief beeldmateriaal, van de tekortkoming, zodat CCC in staat is hierop adequaat te reageren.

Artikel 14 – Garantie 
1. Producten worden geleverd “as is”. CCC geeft geen garantie anders dan uitdrukkelijk in de Overeenkomst of deze
Algemene Voorwaarden beschreven. Garanties voor Klant-specifieke Producten, zijn naar hun aard hoe dan ook niet mogelijk.
2. Met inachtneming van het hierna gestelde, garandeert CCC jegens de Klant de deugdelijkheid van de door CCC geleverde Producten, een en ander in die zin dat alle gebreken aan deze zaken, die de Klant binnen 8 uur na ingebruikname van het Product kenbaar worden en binnen 8 dagen na ingebruikname aan CCC worden gemeld, en waarvan de Klant bewijst dat deze binnen dezelfde periode zijn ontstaan als gevolg van ondeugdelijke door CCC ontworpen constructie dan wel ten gevolge van ondeugdelijke uitvoering door CCC van die constructie of van door CCC geleverde, ondeugdelijke, materialen, kosteloos door CCC zullen worden hersteld door vervanging van de gebrekkige delen. Bij overschrijding van de juist genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen CCC ter zake van de gebreken.
3. Of er sprake is van een gebrekkig Product als bedoeld in lid 2 is ter beoordeling van CCC.
4. Indien CCC op grond van een door de Klant aangeleverde gedetailleerde omschrijving, inclusief beeldmateriaal, van het Product, oordeelt dat er aanleiding bestaat om aan te nemen dat het inderdaad een gebrekkig Product betreft, deelt zij de Klant schriftelijk mee dat de Klant de mogelijkheid heeft het Product te retourneren..
5. De Klant is volledig verantwoordelijk voor een correcte re-tourzending in een deugdelijke verpakking. CCC vergoed geen kosten voor het retourneren van een Product, deze kosten dienen volledig door de Klant gedragen te worden.
6. CCC behoudt zich het recht voor om een geretourneerd Product bij ontvangst te inspecteren alvorens zij vaststelt of sprake is van een gebrekkig Product. Indien bij deze inspectie schade vastgesteld wordt welke bij levering door CCC nog niet aanwezig was, zal deze schade voor rekening van de Klant komen.
7. CCC aanvaardt geen aansprakelijkheid en geeft geen garantie voor gebreken ten gevolge van normale slijtage of verkeerde opslag of gebruik van de zaken en/of gebruik in strijd met CCC bedienings- en onderhoudsvoorschriften; hetzelfde geldt voor gebreken ontstaan als gevolg van ondeugdelijke ontwerp, constructie of materiaal welk is voorgeschreven of geleverd door de Klant, ingrepen door of op aanwijzing van de Klant respectievelijk door het volgen van overheidsvoorschriften en voor verkleuring welke geen afbreuk doen aan de gebruiksmogelijkheden.
8. Indien CCC ter voldoening aan haar garantieverplichting zaken of onderdelen vervangt, worden de vervangen zaken of onderdelen CCC 's eigendom.
9. Indien de Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met CCC gesloten Overeenkomst voortvloeit, is CCC niet tot enige garantie hoe dan ook gehouden. Indien de Klant zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring door CCC tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden ter zake van het zaak overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.
10. Rechtsvorderingen ter zake van garantie dienen binnen 1 (een) jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

Artikel 15 - Ingebrekestelling 
1. De Klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan CCC.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant dat een ingebrekestelling CCC (tijdig) bereikt.

Artikel 16 - Intellectuele eigendom 
1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de geleverde Producten berusten bij CCC.
2. De Klant dient de intellectuele eigendomsrechten op de geleverde Producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 3. Indien de Klant in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van CCC, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade (inclusief gevolgschade) die CCC daardoor lijdt of nog zal lijden.

Artikel 17 - Aansprakelijkheid 
1. CCC is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de Klant of een derde lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van CCC.
2. De Klant zal CCC vrijwaren en schadeloosstellen tegen alle schade en kosten van derden die, om welke reden dan ook, beweren schade te hebben geleden of te lijden als gevolg van of veroorzaakt door de Producten of het uitvoeren van de Overeenkomst, tenzij CCC op grond van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden voor deze schade van derden aansprakelijk is. De Klant zal CCC verder vrijwaren voor alle kosten en schade die CCC lijdt door vorderingen van derden op CCC, waarvoor de aansprakelijkheid van CCC jegens de Klant in deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst uitgesloten.
3. CCC is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen of schade veroorzaakt door het door CCC geleverde, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing.
4. De Klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. CCC is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de Klant aangeleverde gegevens en stukken onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de Klant gegeven instructies. De Klant vrijwaart CCC tegen alle aanspraken ter zake.
5. De Klant vrijwaart CCC voor alle aanspraken ingevolge productaansprakelijkheid-wetgeving, dan wel aansprakelijkheid ingevolge soortgelijke buitenlandse wetgeving al of niet gebaseerd op de EG-richtlijnen inzake productaansprakelijkheid van zaken met gebreken.
6. Indien CCC op basis van een wettelijke verplichting, tevens omvattende een verplichting voortvloeiende uit Europees wet- en regelgeving, de geleverde of te leveren Producten uit de markt dient te halen, dan is de Klant verplicht hier zonder aanspraak op enige vergoeding zijn volledige medewerking aan te verlenen. De Overeenkomst zal in dat geval als ontbonden worden beschouwd.
7. Indien CCC aansprakelijk is voor door de Klant geleden schade, is de schade die CCC gehouden is te vergoeden nooit meer dan de factuurwaarde van de geplaatste order, waarvan het gebrek oorzaak is geweest van de schade. CCC is nooit aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen, reputatie-schade of schade aan derden.
8. Indien CCC aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald aan CCC en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
9. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
10. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van CCC vervalt in elk geval 6 (zes) maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.
Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 18 - Recht op ontbinding 
1. CCC heeft het recht de Overeenkomst met de Klant buitengerechtelijk en zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd zijn verder toekomende rechten te ontbinden, indien de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien CCC-kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal nakomen.
2. Alle in deze Algemene Voorwaarden ontbindingsgronden zijn naast he bepaalde in lid 1 onverminderd van toepassing.
3. Indien CCC de Overeenkomst ontbindt, zijn alle vorderingen die de CCC op de Klant mocht hebben terstond volledig opeisbaar.
 

Artikel 19 - Overmacht 
1. In aanvulling op het bepaalde in art. 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming CCC in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de Klant niet aan CCC kan worden toegerekend in een van de wil van CCC onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten aanzien van de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van CCC kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituatie wordt in elk geval - maar niet uitsluitend - verstaan: dataverlies als gevolg van computerstoring; virusinfectie of computervre-debreuk door derden; machinebreuk en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van CCC verhinderen of beperken; internet- en stroomstoring; weersinvloeden; pandemieën; diefstal; brand; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme; belemmeringen door derden; ziekte van de natuurlijke persoon die namens CCC de Overeenkomst uitvoert; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies of beschadigingen van Producten bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van Producten aan CCC door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van CCC of van haar leverancier(s); het verbranden van middelen van vervoer van CCC, van haar leverancier(s) of van een ingeschakeld transportbedrijf, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid.
3. In het geval dat CCC door overmacht wordt verhinderd om 1 of meerdere verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft CCC het recht om deze verplichtingen zonder gerechtelijke tussenkomst op te schorten.
4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide Partijen de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. In het geval dat CCC ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan haar verplichtingen jegens de Klant die voortvloeien uit de Overeenkomst heeft voldaan en ten behoeve van de Klant gedeeltelijk werkzaamheden heeft verricht en/of Producten heeft geleverd, is CCC gerechtigd om de betreffende zaken separaat te factureren. De Klant is alsdan gehouden de betreffende factuur van CCC te voldoen.
6. CCC is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.
7. Partijen verklaren over en weer dat de gevolgen van het coronavirus een omstandigheid vormen die CCC niet kan worden toegerekend.

Artikel 20 - Wijziging van de Overeenkomst 
1. Indien na het afsluiten van de Overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Artikel 21 - Wijzigen Algemene Voorwaarden 
1. CCC is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Van toepassing is steeds de laatste versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de toepasselijke Overeenkomst.

Artikel 22 - Overgang van rechten 
1. Rechten van de Klant uit een Overeenkomst tussen Partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van CCC.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 tweede lid Burgerlijk Wetboek.

Artikel 23 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid 
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
2. De nietige of vernietigde bepaling van deze Algemene Voorwaarden zal worden vervangen door een geldige bepaling waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling acht wordt genomen.

Artikel 24 – Persoonsgegevens 
1. Partijen zullen voldoen aan alle relevante verplichtingen uit hoofde van toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de relevante nationale implementatiewetgeving daarvan in de lidstaten van de Europese Unie, die van kracht zijn met betrekking tot de Overeenkomst.
2. Voor zover CCC-persoonsgegevens van of ten behoeve van de Klant in het kader van de Overeenkomst verwerkt als “verwerker” in de zin van artikel 4(8) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor Klant als “ver-werkingsverantwoordelijke” in de zin van artikel 4(7) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zullen Partijen een verwerkingsovereenkomst sluiten op basis van een door CCC voorgestelde verwerkingsovereenkomst voor het verwerken van dergelijke persoonsgegevens.
3. Indien CCC handelt als verwerker van persoonsgegevens van de Klant is zij alleen aansprakelijk voor eventuele schade als CCC niet in overeenstemming heeft gehandeld met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de relevante nationale implementatiewetgeving daarvan in de lidstaten van de Europese Unie, of waar zij heeft gehandeld buiten of in strijd met de rechtmatige opdrachten van de Klant. Indien CCC handelt als verwerker van persoonsgegevens van de Klant zal zij niet aansprakelijk zijn indien de schadeveroorzakende omstandigheid niet toerekenbaar is aan haar of een door haar ingeschakelde derde of indien anderszins is overeengekomen dat CCC en de door haar ingeschakelde derde niet aansprakelijk is.
4. De beperking van de aansprakelijkheid zoals opgenomen in artikel 17 is tevens van toepassing voor de eventuele
Aansprakelijkheid van CCC in verband met de verwerking van persoonsgegevens.
5. Zonder afbreuk te doen aan leden 3 en 4, vrijwaart de Klant CCC tegen alle claims, vorderingen, kosten (inclusief maar niet beperkt tot de juridische kosten), schade en verlies die voortvloeit een schending van de Klant van zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel.
6. In aanvulling van de vorige leden verwerkt CCC Persoonsgegevens van de Klant zoals weergegeven in een Privacy statement, te raadplegen op Cargocontrolcompany.com/ Loadlok.com.

Artikel 25 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
1. De rechtsverhouding tussen de Klant CCC wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
2. Geschillen tussen CCC en de Klant worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.