This website has been translated with Deepl - the world's most accurate translator

Ogólne Warunki Handlowe

Artykuł 1 - Definicje

1. Ogólne warunki: Niniejsze warunki ogólne.

2. W niniejszych Ogólnych warunkach skrót ROLAND oznacza ROLAND INTERNATIONAL POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, ul. Nadbrzeżna 1, 62-500 Konin, wpisana do rejestru przedsiębiorców, który prowadzi Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, pod nr KRS: 0000406337, NIP 6652988271, REGON: 30201339700000, będąca członkiem grupy THE CARGO CONTROL COMPANY.

3. Klient: Kontrahent ROLANDA.

4. Produkt dostosowany do indywidualnych wymagań Klienta: Produkty, które nie są częścią standardowej oferty ROLANDA, lub Produkty z oferty standardowej o innych wymiarach. 

5. Umowa: Umowa(y) podstawowa(e) pomiędzy Stronami, wszystkie powiązane z nią umowy pomiędzy Stronami, jak również wszelkie ich zmiany i uzupełnienia. 

6. Strony: ROLAND oraz Klient łącznie. 

7. Forma pisemna: na papierze, za pomocą poczty elektronicznej, faksu lub innych środków elektronicznych. 

8. Produkty: wszelkie towary, artykuły, rzeczy i części (dostarczane) przez ROLAND na rzecz Klienta w ramach wykonywania Umowy, jak również wszelkie usługi powiązane (dostarczane) przez ROLAND. 

9. Oferta: ile razy w Umowie jest mowa o ofercie, nie należy jej rozumieć jako oferta w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. 

10. Wszystkie definicje mają to samo znaczenie w liczbie pojedynczej i mnogiej, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.

Artykuł 2 - Zastosowanie Ogólnych Warunków

1. Niniejsze Ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich propozycji, ofert, prac, zamówień, Umów oraz dostaw Produktów przez lub w imieniu ROLAND. 

2. Odstępstwa od niniejszych Ogólnych warunków są możliwe jedynie w przypadku wyraźnego pisemnego uzgodnienia przez Strony. 

3. Strony wyraźnie wyłączają możliwość stosowania uzupełniających i/lub odmiennych Ogólnych warunków Klienta lub osób trzecich.

Artykuł 3 - Propozycje i oferty

1. Propozycje i oferty ROLAND są niewiążące, chyba że Strony wyraźnie uzgodniły inaczej na piśmie. 

2. Propozycja lub oferta ma zastosowanie maksymalnie przez okres 30 (trzydziestu) dni, chyba że w propozycji lub ofercie podano inny termin jej przyjęcia. 

3. Jeżeli propozycja lub oferta nie zostanie przyjęta w wyznaczonym terminie, automatycznie traci ważność. 

4. Oferty i propozycje nie dotyczą zamówień powtarzających się lub przyszłych zamówień, chyba że Strony wyraźnie postanowiły inaczej w formie pisemnej.

Artykuł 4 - Akceptacja

1. Po przyjęciu propozycji lub oferty, ROLAND zastrzega sobie prawo do wycofania się bez podania przyczyny z ich realizacji w ciągu 3 (trzech) dni od otrzymania akceptacji (potwierdzenia akceptacji) od Klienta. W takim wypadku Strony ustalą nowe zasady współpracy, a Klientowi nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie względem ROLAND. 

2. Ustna akceptacja przez Klienta jest wiążąca dla ROLAND dopiero po jej pisemnym potwierdzeniu przez Klienta.

Artykuł 5 - Ceny

1. Wszystkie ceny ROLAND podane są w walucie uzgodnionej z klientem, loco fabryka (EXW) i nie zawierają podatku VAT oraz innych kosztów, takich jak koszty administracyjne, opłaty (importowe), koszty podróży, spedycji, ubezpieczenia lub transportu, chyba że Strony wyraźnie uzgodniły inaczej na piśmie. 

2. ROLAND nie ponosi odpowiedzialności za oczywiste błędy pisarskie w folderach i innych dokumentach zawierających Ceny, które są wynikiem błędnego oprogramowania, błędami drukarskimi, typograficznymi i literowymi. W stosunkach między Stronami za wiążące należy uznać tylko te Ceny, które zostały uzgodnione i potwierdzone w ostatecznym zamówieniu. 

3. ROLAND może zawsze zmienić ceny swoich Produktów, opublikowane na swojej stronie internetowej lub w innym miejscu.

Artykuł 6 - Płatność

1. Faktury muszą być zapłacone w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty wystawienia faktury, chyba że Strony wyraźnie uzgodniły inaczej na piśmie. 

2. Klient dokona zapłaty bez powoływania się na wstrzymanie płatności lub potrącenie, przelewając należną kwotę na numer konta podany przez ROLAND. 

3. Klient zrzeka się prawa do potrącenia płatności na rzecz ROLAND z wierzytelnością przysługującą mu wobec ROLAND. 

4. W przypadku braku zapłaty przez Klienta, w terminie wynikającym z Faktury, ROLAND będzie uprawniony do naliczania odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych od dnia wymagalności roszczenia do dnia zapłaty. 

5. Jeżeli Klient popadnie w zwłokę, będzie on również winien ROLAND pozasądowe koszty windykacji oraz ewentualne odszkodowanie. 

6. Koszty windykacji zostaną obliczone na podstawie polskiej ustawy o Przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

7. Jeżeli Klient nie dokona zapłaty w terminie, ROLAND może zawiesić swoje zobowiązania do czasu wywiązania się przez Klienta z obowiązku zapłaty. 

8. Postanowienia ust. 7 stosuje się również do zobowiązań z tytułu innych umów zawartych z Klientem. 

9. W przypadku likwidacji, upadłości, zajęcia lub zawieszenia płatności po stronie Klienta, wszelkie roszczenia ROLAND wobec Klienta stają się natychmiast wymagalne.

Artykuł 7 - Prawo do roszczeń

1. Z chwilą, gdy Klient popadnie w opóźnienie w zapłacie za przynajmniej jedną wymagalną należność, ROLAND będzie uprawniony do powołania się na prawo do roszczeń w odniesieniu do Produktów dostarczonych Klientowi, za które nie została uiszczona zapłata. 

2. ROLAND może powołać się na prawo do roszczeń poprzez wysłanie pisemnego zawiadomienia wraz z zestawieniem wszystkich Produktów, których roszczenie ROLAND dotyczy. 

3. Niezwłocznie po otrzymaniu przez Klienta informacji o powołaniu się na prawo do roszczeń, Klient jest zobowiązany zwrócić ROLANDOWI Produkty, objęte zestawieniem. 

4. Koszty odzyskania lub zwrotu Produktów obciążają Klienta.

Artykuł 8 - Prawo do zawieszenia wykonania

1. Klient zrzeka się prawa do zawieszenia wykonania jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z Umowy.

Artykuł 9 - Zastrzeżenie prawa własności

1. Wszystkie Produkty, które mają być dostarczone, pozostają wyłączną własnością ROLAND do czasu całkowitego wypełnienia przez Klienta wszystkich zobowiązań i obowiązków płatniczych wobec ROLAND, w tym ewentualnych roszczeń ROLAND mogących powstać w związku z niewypełnieniem zobowiązań przez Klienta. 

2. Do tego czasu ROLAND może powoływać się na zastrzeżenie własności i żądać zwrotu Produktów. 

3. Przed przeniesieniem własności na Klienta, nie może on sprzedać, zbyć, zastawić lub obciążyć Produktów jakimkolwiek innym prawem. 

4. W przypadku, gdy osoby trzecie wejdą w posiadanie Produktów dostarczonych z zastrzeżeniem własności lub będą chciały ustanowić lub wykonywać na nich jakiekolwiek prawa, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym ROLANDA. 

5. Klient jest zobowiązany do przechowywania Produktów dostarczonych z zastrzeżeniem własności z należytą starannością i w taki sposób, aby wyraźnie można je rozpoznać (zidentyfikować) jako własność ROLAND. Klient jest zobowiązany podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu zabezpieczenia praw własności ROLAND. 

6. W przypadku powołania się przez ROLAND na przysługujące mu prawo własności, Umowa będzie uważana za rozwiązaną, a ROLAND będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania, utraconych korzyści oraz odsetek.

Artykuł 10 - Dostawa

1. Dostawy odbywają się na warunkach Ex Works, chyba że Strony wyraźnie uzgodniły inaczej na piśmie. 

2. Jeżeli wymagają tego okoliczności, ROLAND będzie uprawniony do realizacji dostaw częściowych Produktów. 

3. ROLAND jest każdorazowo uprawniony do wstrzymania dostawy, w przypadku, gdy Klient opóźnia się z zapłatą. 

4. Klient jest zobowiązany zapewnić, terminowy odbiór zamówionych Produktów. 

5. W przypadku uszkodzenia podczas transportu, Klient zobowiązany jest poinformować o tym bezpośrednio firmę transportową i ROLAND oraz zaznaczyć to na dokumencie dostawy. Strona 4/9 Wersja 20221001-V1 

6. Koszty transportu jak i koszty ewentualnego ponownego doręczenia Produktów do siedziby Klienta, w przypadku, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, obciążają Klienta, o ile Strony nie ustaliły inaczej w formie pisemnej.

11 - Termin dostawy

1. Terminy dostaw podane przez ROLAND mają charakter orientacyjny i w przypadku ich przekroczenia nie dają Klientowi prawa do rozwiązania Umowy, odszkodowania ani żadnych innych uprawnień, chyba że Strony wyraźnie uzgodniły inaczej na piśmie. 

2. Bieg terminu dostawy rozpoczyna się po pisemnym potwierdzeniu złożonej przez ROLAND propozycji, którą Klient podpisał jako zaakceptowaną. 

3. Przekroczenie przewidzianego terminu dostawy nie daje Klientowi prawa do odszkodowania ani prawa do rozwiązania Umowy.

Artykuł 12 - Ryzyko i przechowywanie

1. Ryzyko utraty i uszkodzenia Produktów przechodzi na Klienta od momentu, w którym ROLAND poinformował go na piśmie, że Produkty są gotowe do transportu w siedzibie ROLAND (Ex Works). 

2. Ryzyko utraty jakości, zamówionych Produktów ponosi w całości Klient, jeżeli odbierze zamówione Produkty po upływie uzgodnionego terminu dostawy. 

3. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z przedwczesnego lub opóźnionego odbioru Produktów będą w całości obciążały Klienta.

Artykuł 13 – Reklamacje 

1. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zbadania Produktu dostarczonego przez ROLAND pod kątem ewentualnych wad. 

2. Jeżeli dostarczony Produkt nie odpowiada w sposób uzasadniony oczekiwaniom Klienta wynikającym z Umowy, Klient może poinformować o tym ROLAND w terminie 8 (ośmiu) dni od stwierdzenia wad Produktu. 

3. Składając reklamację Klient przedstawi szczegółowy opis wady, w tym materiał zdjęciowy, tak aby ROLAND mógł odpowiednio zareagować.

Artykuł 14 - Gwarancja

1. ROLAND nie udziela żadnych innych gwarancji niż te wyraźnie opisane w Umowie lub niniejszych Ogólnych warunkach. ROLAND nie udziela w szczególności gwarancji na Produkty dostosowane do indywidualnych wymagań Klienta. 

2. Z uwzględnieniem poniższych postanowień, ROLAND gwarantuje wobec Klienta najwyższą jakość swoich Produktów. Klient ma obowiązek zgłosić wszelkie wady Produktów w ciągu 8 (ośmiu) godzin od rozpoczęcia korzystania z nich wykazując jednocześnie, że powstałe w tym okresie wady są następstwem źle zaprojektowanego przez ROLAND wyrobu lub konsekwencją jego złego wykonania, lub złych materiałów dostarczonych przez ROLAND. W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji wadliwe części zostaną nieodpłatnie wymienione przez ROLAND na nowe. Przekroczenie terminów, o których mowa powyżej spowoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń wobec ROLAND w związku z wadami. 

3. W oparciu o przedstawiony przez Klienta materiał reklamacyjny, ROLAND dokona oceny czy Produkt jest wadliwy, w rozumieniu ust. 2 powyżej.

4. Jeżeli na podstawie szczegółowego opisu wady Produktu, w tym materiału zdjęciowego, ROLAND stwierdzi, że istnieje podstawa do uznania reklamacji, to poinformuje Klienta na piśmie o konieczności zwrotu wadliwego Produktu, w celu spełnienia roszczeń gwarancyjnych. 

5. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowy zwrot Produktu, w szczególności poprzez zapewnienie odpowiedniego opakowania. ROLAND nie zwraca żadnych kosztów związanych ze zwrotem Produktu, a koszty te ponosi w całości Klient. 

6. ROLAND zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zwróconego Produktu po jego otrzymaniu od Klienta w celu weryfikacji czy zgłoszone uprzednio na piśmie wady mają charakter rzeczywisty. Jeżeli podczas takiej kontroli stwierdzone zostaną uszkodzenia, których Klient nie zgłosił, i które powstały podczas zwrotu Produktu, nie zostaną one naprawione w ramach roszczenia gwarancyjnego przez ROLAND, chyba że Strony postanowią inaczej. W takim wypadku Klient poniesie koszty dodatkowych napraw, nie objętych gwarancją. 

7. ROLAND nie ponosi odpowiedzialności i nie udziela gwarancji za wady powstałe w wyniku normalnego zużycia, nieprawidłowego przechowywania lub użytkowania rzeczy i/lub użytkowania niezgodnego z instrukcjami obsługi i konserwacji ROLAND. To samo dotyczy wad powstałych w wyniku wadliwego projektu, konstrukcji lub materiału, który został wstępnie opisany lub dostarczony przez Klienta, działań ze strony lub na polecenie Klienta, lub w wyniku nieprzestrzegania instrukcji konserwacji, jak również w przypadku odbarwień, które nie mają wpływu na możliwość użytkowania. 

8. Jeżeli w celu wykonania zobowiązań gwarancyjnych ROLAND wymieni Produkt lub jego części na nowe, wymienione elementy pozostaną własnością ROLAND. 

9. Niewykonanie jakiegokolwiek zobowiązania przez Klienta, które ciąży na nim na mocy Umowy zawartej z ROLAND, bądź wykonanie po terminie lub w sposób nieprawidłowy, wyłącza obowiązki gwarancyjne ROLAND. Jeżeli bez uprzedniej pisemnej zgody ROLAND Klient przystąpi do demontażu, naprawy lub wykonania jakichkolwiek innych prac związanych z Produktem, lub zaangażuje do tego inne osoby, wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji wygasają. 

10. Działania prawne związane z gwarancją muszą być podjęte w ciągu 1 (jednego) roku od zgłoszenia roszczenia w terminie, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, pod rygorem ich wygaśnięcia. Między przedsiębiorcami wyłącza się obowiązywanie przepisów o rękojmi.

Artykuł 15 - Zawiadomienie o niewykonaniu zobowiązania

1. Klient jest zobowiązany do przekazania do ROLAND pisemnego zawiadomienia o możliwym opóźnieniu w płatności i przyczynie takiego opóźnienia. 

2. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie, aby zawiadomienie o niewykonaniu zobowiązania dotarło do ROLAND (w odpowiednim czasie).

Artykuł 15 - Własność intelektualna

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące sprzedawanych Produktów przysługują ROLAND. 

2. Klient musi całkowicie i bezwarunkowo przestrzegać praw własności intelektualnej w odniesieniu do dostarczonych Produktów. 

3. W przypadku działania Klienta sprzecznego z prawami własności intelektualnej ROLAND, Klient będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody (w tym szkody następcze), które ROLAND poniesie teraz lub w przyszłości.

Artykuł 17 - Odpowiedzialność

1. ROLAND odpowiada względem Klienta lub osób trzecich za szkody, powstałe wyłącznie na skutek jego umyślnego działania lub lekkomyślności. 

2. Klient zwolni ROLAND z odpowiedzialności i zrekompensuje wszelkie szkody i koszty osób trzecich, które poniosły szkodę w wyniku lub z powodu Produktów lub sposobu realizacji Umowy, chyba że ROLAND ponosi odpowiedzialność za te szkody na podstawie Umowy, niniejszych Ogólnych warunków lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Klient zabezpieczy również ROLAND przed wszelkimi kosztami i szkodami, jakie ROLAND może ponieść w związku z roszczeniami osób trzecich, a za które odpowiedzialność ROLAND wobec Klienta jest wyłączona w niniejszych Ogólnych warunkach lub Umowie. 

3. ROLAND nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki lub szkody spowodowane przez dostarczone przez niego Produkty, które były niewłaściwie lub niefachowo używane lub używane niezgodne z instrukcją obsługi. 

4. Klient jest odpowiedzialny, w każdych okolicznościach, za prawidłowość i kompletność danych i dokumentów, które dostarcza. ROLAND nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które zostały (choćby częściowo) spowodowane błędnymi i/lub niekompletnymi danymi i dokumentami dostarczonymi przez Klienta lub w wyniku zastosowania się do instrukcji udzielonych przez Klienta. Klient zwalnia ROLAND z wszelkich roszczeń w tym zakresie. 

\5. Klient zwalnia ROLAND z wszelkich roszczeń wynikających z przepisów o odpowiedzialności za produkt lub odpowiedzialności wynikającej z podobnych przepisów zagranicznych, niezależnie od tego, czy są one oparte na dyrektywach WE dotyczących odpowiedzialności za produkt w odniesieniu do wadliwych towarów, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej 

6. Jeżeli na podstawie obowiązku ustawowego, który obejmuje również obowiązek wynikający z ustawodawstwa i regulacji europejskich, ROLAND będzie zobowiązany do usunięcia z rynku dostarczonych Produktów, Klient będzie zobowiązany do pełnej współpracy bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania. W takim przypadku Umowa będzie uważana za rozwiązaną. 

7. Za szkodę poniesioną przez Klienta, ROLAND odpowiada każdorazowo do wartości z faktury złożonego zamówienia, w wyniku, którego powstała u Klienta szkoda, jednak nie więcej niż do wysokości kwoty wypłaconego ROLAND z tego tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. ROLAND nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, w tym między innymi za szkody następcze, utracone korzyści, utracony obrót, utracone oszczędności, utratę reputacji lub szkody wyrządzone osobom trzecim. 

8. W przypadku braku (pełnej) zapłaty przez towarzystwo ubezpieczeniowe kwoty roszczenia, odpowiedzialność będzie ograniczona do (części) kwoty faktury, której dotyczy odpowiedzialność. 

9. Wszystkie ilustracje, zdjęcia, kolory, rysunki, opisy na stronie internetowej lub w katalogu są jedynie wskazówką i przybliżoną prezentacją i nie mogą stanowić podstawy do odszkodowania i/lub (częściowego) rozwiązania Umowy i/lub zawieszenia jakichkolwiek zobowiązań. 

10. Wszelkie uprawnienia Klienta do odszkodowania ze strony ROLAND wygasają w każdym przypadku po upływie 6 (sześciu) miesięcy od zdarzenia, które bezpośrednio lub pośrednio spowodowało powstanie zobowiązania.

Artykuł 18 - Prawo do rozwiązania Ogólnych warunków

1. ROLAND ma prawo, według swojego wyboru, odstąpić od Umowy albo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zapłaty odszkodowania oraz bez uszczerbku dla jakichkolwiek dodatkowych uprawnień, które mogłyby jemu przysługiwać, jeżeli Klient nie wykonuje w całości lub części, a także w terminie swoich zobowiązań wynikających z Umowy lub jeżeli ROLAND dowiedział się o okolicznościach, które jednoznacznie wskazują, że Klient nie będzie należycie wykonywał swoich zobowiązań. 

2. Z prawa odstąpienia ROLAND może skorzystać nie później niż w terminie 6 miesięcy, licząc od dnia stwierdzenia przesłanek uzasadniających odstąpienie. 

3. W przypadku wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez ROLAND, wszelkie roszczenia przysługujące ROLAND od Klienta, staną się natychmiast wymagalne.

Artykuł 19 - Siła wyższa

1. ROLAND może uwolnić się od odpowiedzialności za niewykonanie jakiegokolwiek ze swych obowiązków, w przypadku, gdy ich niewykonanie nastąpiło z powodu przeszkody od niego niezależnej, której wystąpienia, uniknięcia przezwyciężenia lub jej następstw nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy (Siła Wyższa). 

2. Przez Siłę Wyższą, o której mowa w ust. 1 rozumie się w każdym przypadku - ale nie wyłącznie - utratę danych na skutek awarii komputera, zainfekowania wirusem lub włamania do komputera przez osoby trzecie, awarię maszyn i inne katastrofy utrudniające lub ograniczające działalność ROLAND, awarię Internetu i zasilania, warunki atmosferyczne, pandemie, kradzieże, pożary, powodzie, osunięcia ziemi, terroryzm, ograniczenia dotyczące osób trzecich, chorobę osoby fizycznej wykonującej Umowę w imieniu ROLAND, ograniczenia transportowe (w tym lockdown spowodowany zagrożeniem epidemicznym), strajki, zamieszki, wojnę lub groźbę wojny, utratę lub uszkodzenie Produktów podczas ich transportu, niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Produktów do ROLAND przez jej dostawców, zakazy eksportu i importu, pożary, zakłócenia i wypadki w działalności ROLAND lub jej dostawców, spalenie środków transportu należących do ROLAND, jej dostawców lub zaangażowanej firmy transportowej, wystąpienie zakłóceń w ich funkcjonowaniu, udział w wypadkach z nimi związanych oraz środki nałożone przez jakikolwiek rząd krajowy, zagraniczny lub międzynarodowy. 

3. W przypadku, gdy Siła Wyższa będzie utrudniać ROLAND w całości lub w części wypełnienie jednego lub większej liczby zobowiązań wynikających z Umowy, ROLAND będzie uprawniony do zawieszenia swoich zobowiązań bez interwencji prawnej. 

4. Jeżeli Siła Wyższa trwa co najmniej 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych, obie Strony mogą rozwiązać Umowę w całości lub w części w formie pisemnej. 

5. W przypadku, gdy w chwili rozpoczęcia działania Siły Wyższej, ROLAND częściowo wykonał swoje zobowiązania wobec Klienta wynikające z Umowy i częściowo wykonał prace na rzecz Klienta i/lub dostarczył niektóre Produkty, ROLAND będzie uprawniony do zafakturowania tych pozycji oddzielnie. Klient będzie wówczas zobowiązany do zapłaty odpowiedniej faktury na rzecz ROLAND. 

6. W sytuacji wystąpienia Siły Wyższej ROLAND nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty/płatności, nawet jeśli uzyska jakiekolwiek korzyści w konsekwencji wystąpienia Siły Wyższej. 

7. ROLAND nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie Umowy spowodowane korona wirusem lub jego następstwami.

Artykuł 20 - Zmiany Umowy

1. Jeżeli po zawarciu Umowy okaże się, że dla jej wykonania konieczna jest zmiana lub uzupełnienie jej treści, Strony dokonają odpowiednich zmian terminowo w drodze wzajemnych konsultacji.

Artykuł 21 - Zmiana Ogólnych Warunków

1. ROLAND jest uprawniony do zmiany lub uzupełnienia niniejszych Ogólnych warunków. 

2. Obowiązującą wersją będzie zawsze ostatnia wersja, która obowiązywała w chwili sporządzenia odpowiedniej Umowy.

Artykuł 22 - Przeniesienie praw

1. Prawa Klienta wynikające z Umowy między Stronami nie mogą być przenoszone na strony bez uprzedniej pisemnej zgody ROLAND.

Artykuł 23 - Skutki nieważności lub nieskuteczności

1. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych Ogólnych warunków okaże się nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszych Ogólnych warunków będą nadal w pełni obowiązywać. 

2. Nieważne lub nieskuteczne postanowienie niniejszych Ogólnych warunków zostanie zastąpione ważnym postanowieniem, przy czym cel i sens nieważnego, bezskutecznego postanowienia zostanie zachowany w możliwie największym stopniu.

Artykuł 24 - Dane osobowe

1. Strony wypełnią wszystkie stosowne obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów i regulacji w dziedzinie ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych i odpowiednich przepisów krajowych wdrażających to rozporządzenie w państwach członkowskich Unii Europejskiej, które mają zastosowanie w odniesieniu do Umowy. 

2. O ile ROLAND będzie przetwarzać dane osobowe uzyskane od Klienta lub w jego imieniu w ramach Umowy jako "podmiot przetwarzający" w rozumieniu art. 4 pkt 8 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych dla Klienta jako "administratora" w rozumieniu art. 4 pkt 7 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, Strony zawrą umowę o przetwarzanie danych na podstawie zaproponowanej przez ROLAND umowy o powierzenie przetwarzania takich danych osobowych. 

3. Jeżeli ROLAND działa jako podmiot przetwarzający dane osobowe Klienta, wówczas będzie ponosić odpowiedzialność za szkodę wyłącznie w przypadku, gdy nie działała zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami w zakresie ochrony danych osobowych, w tym Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych i odpowiednimi przepisami krajowymi implementującymi to rozporządzenie w państwach członkowskich Unii Europejskiej, lub jeżeli działała poza lub wbrew instrukcjom prawnym Klienta. Jeżeli ROLAND działa jako podmiot przetwarzający dane osobowe Klienta, nie będzie on ponosić odpowiedzialności, jeżeli okoliczności powodującej szkodę nie można przypisać jej samej lub osobie trzeciej lub jeżeli w inny sposób uzgodniono, że ROLAND i osoba trzecia, którą zaangażowano, nie ponosi odpowiedzialności.

4. Ograniczenie odpowiedzialności zawarte w art. 17 niniejszych Ogólnych warunków ma również zastosowanie do wszelkiej odpowiedzialności ROLAND w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 

5. Bez uszczerbku dla ust. 3 i 4, Klient zabezpiecza ROLAND przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, kosztami (w tym m.in. kosztami sądowymi), szkodami i stratami wynikającymi z naruszenia przez Klienta obowiązków wynikających z niniejszego artykułu. 

6. W uzupełnieniu poprzednich ustępów, ROLAND będzie prowadzić zbiór danych osobowych Klienta zgodnie z Oświadczeniem o zapewnieniu prywatności.

Artykuł 25 - Prawo właściwe i sąd właściwy

1. Stosunek prawny pomiędzy Klientem a ROLAND podlega wyłącznie prawu polskiemu. 

2. Spory pomiędzy ROLAND a Klientem będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwy ze względu na siedzibę ROLAND.